top of page
ozel-ispartakule-sun-anaokulu_edited.jpg

EUROSUN INTERNATIONAL ENGLISH PRESCHOOLS

Türk ve Yabancı Aileler için Günlük Konuşma dili : İngilizce&Almanca&Türkçe

INTERNATIONAL EUROSUN PRESCHOOLS were founded in 1995 under the Ministry of National Education, in Bahçeşehir, one of the best quarters in Istanbul for the purpose of meeting the requirements of families with high-level of expectations and extending the scope of Preschool Education.

INTERNATIONAL EUROSUN PRESCHOOLS is a member of Private Schools Association of Turkey.

It has been one of the leading preschool institutions in the city since its inauguration. It is extended in other regions as Preschools and Study Schools over years. It is one of the best child care centers. It has been made news in local and national broadcasting organizations many times.

In the capacity of International Preschool, they work with world-wide systems in preschool education and deliver education in English and German to the foreign students living in Istanbul. Our students will meet with a natural international environment at a young age whichever age group they belong.

All the courses during the day are studied in English and German. The studies are made in Turkish two days of the week, and on those days, English and German courses are also delivered separately.

English educations are in accordance with European Language Portfolio(*). Our goal is to enable our students achieve A1-A2-B1 levels according to the Global Scale values. (For adults, it means that they have achieved the level that they can live on their own in a foreign country.) In reviews, it is observed that a 36 month student can achieve a level that they can understand basic English instructions even after only 4 months.
The goal for a 72-month Turkish student is to acquire English as a Second Language (At our schools, English is not considered as a course, but a daily mode of communication.)

(*)European Language Portfolio is a document in which those who are learning or have learned a language - whether at school or outside school - can record and reflect on their language learning and cultural experiences. It is an assessment system based on the Common European Framework.

Our general programs are applied on the dates and within periods in accordance with the common education programs in the developed countries in Europe, Asia and America.

At our schools, there are quotas established for Foreign students and Turkish students.

Foreign Parent Profile,

 • Diplomatic Families,

 • Foreign Academicians at Universities,

 • Managers of Foreign Companies.

 • Foreigners visiting our country as Expatriates,

Turkish Parent Profile,

 • High-level of Education ,

 • Caring for International Intellectuality,

 • Having connections with foreign countries,

 • Believe that the interest and tendency of children for foreign language can be gained at preschool level,

 • Believe multi-nationality.

Our schools have a physical structure where virtually all activities can be performed within an indoor area of 1000 m2.

Our schools are designed in tranquil and peaceful districts of eminent quarters:-,

 • To be enclosed with wide botanical gardens,

 • To have an indoor swimming pool with heating system,

 • To have a skating floor,

 • To have a chess ground,

 • To have agricultural areas,

 • To have a summer restaurant,

 • To have a children discotheque,

 • To have a vitamin bar,

 • To have a fitness room,

 • To have a cinema,

 • To have a theatre.

Our schools offers continuous services for 12 months a year. It continues to provide service as SUMMER CAMP – RESORT between 1st July and 1st September. 

*************************************

HAKKIMIZDA


Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı ULUSLARARASI EUROSUN ANAOKULLARI 1995 yılında İstanbul’ un en iyi semtlerinden Bahçeşehir’ de beklentileri yüksek ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak, Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur.
ULUSLARARASI EUROSUN ANAOKULLARI,Türkiye Özel Okullar Birliği üyesidir.

Kurulduğu yıldan itibaren kentin en önemli okulöncesi kurumlarından biri olmuştur. Yıllar içinde başka bölgelerde de Anaokulu ve Etüt Okulu olarak yaygınlaşmıştır. Ülkenin en  iyi çocuk bakım merkezlerinden biridir. Bir çok kez yerel ve ulusal yayın kuruluşlarında haber yapılmıştır.

Uluslararası Anaokulu sıfatıyla okul öncesi eğitimde dünya çapında sistemlerle çalışarak,  İstanbul’ da  yaşayan yabancı uyruklu çocuklara İngilizce ve Almanca  dilinde eğitim vermektedir. Öğrencilerimiz, hangi yaş grubunda olurlarsa olsunlar, erken yaşlardan başlayarak doğal bir enternasyonal ortam ile tanışırlar.

Gün içindeki derslerin tamamı İngilizce ve Almanca çalışılır. Okullarımızda haftanın iki günü çalışmalar Türkçe yapılmakta ve o günlerde İngilizce, Almanca ayrıca ders olarak da verilmektedir.

İngilizce eğitimlerde Avrupa Dil Portfolyosu’ na(*)  uyum kazandırılmıştır. Küresel Ölçek (Global Scale) değerlerine göre öğrencilerimizin (A1-A2-B1) seviyesine gelmeleri hedeflenmektedir. (Yetişkinlerde yabancı bir ülkede tek başına yaşayabilecekleri seviye anlamına gelmektedir.) İncelemelerde 36 aylık bir öğrencimizin sadece 4 hafta sonrasında bile, temel İngilizce komutları anlayabilecekleri seviyeye ulaşabildikleri gözlenmiştir.
72 aylık bir Türk öğrencimiz için hedef İngilizce’ nin İkinci Anadil olmasıdır. (Okullarımızda İngilizce bir ders değil, günlük iletişim biçimidir.)

(*)Avrupa Dil Portfolyosu: Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri Küresel Ölçek (Global Scale) bir dökümandır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı' na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir.

Genel Programlarımız  gelişmiş Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerinin yaygın eğitim programlarına paralel tarih ve sürelerle uygulanmaktadır.

Okullarımızda Yabancı Pasaportlu çocuklar için ve Türk ailelerin çocukları için kontenjanlar oluşturulmuştur.


            Yabancı Veli Profili,

 • Diplomatik Aileler,

 • Üniversitelerdeki Yabancı Öğretim Görevlileri,

 • Yabancı Şirketlerin Yöneticileri.

 • Expatriate (Expat) Olarak Ülkemizde Bulunan Yabancılar,

Türk Veli Profili,

 • Eğitim ve Öğretim Seviyeleri yüksek,

 • Uluslararası Entellektüeliteye Önem Veren,

 • Yurtdışı ile bağlantısı olan,

 • Çocukların yabancı dile karşı ilgi ve yatkınlığının anaokulunda kazanılacağına inanan,

 • Çokulusluluğa inanan .

Okullarımız 1000 m2 lik kapalı alan içinde hemen tüm aktiviteleri bünyesinde gerçekleştirebilecek fiziksel yapıdadır.

Okullarımız  seçkin semtlerin sakin ve huzurlu bölgelerinde,

 • Geniş Botanik Bahçelerle Çevrili,

 • Isıtmalı Kapalı Yüzme Havuzu,

 • Paten Pisti,

 • Satranç Bahçesi,

 • Tarım Alanları,

 • Yazlık Restaurantı,

 • Çocuk Diskoteği,

 • Vitamin Barı,

 • Fitness Odası,

 • Sinema Salonu,

 • Tiyatro Salonu ortamları bulunacak şekilde dizayn edilmiştir.

Okullarımız yılın 12 ayı aralıksız hizmet verilmektedir. 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında YAZ KAMPI-TATİL KÖYÜ olarak devam etmektedir. 

***************************************

ÜBER UNS


Die INTERNATIONALEN EUROSUN VORSCHULEN, die an das Bildungsministerium der Republik Türkei angeschlossen sind, wurden im Jahre 1995 in Bahcesehir, einem der besten Viertel von Istanbul, um die anspruchsvollen Bedürfnisse der Familien gerecht zu werden und mit dem Ziel, dass Vorschulen gefördert werden, gegründet. 
Die INTERNATIONALEN EUROSUN VORSCHULEN sind Mitglied des Zusammenschlusses der türkischen Privatschulen.

Seit ihrer Gründung ist sie einer der wichtigsten Vorschulinstitutionen der Stadt geworden. In den Jahren hat sie sich auch in anderen Regionen als Vorschule und Lernschule verbreitet. Sie ist einer der besten Kinderbetreuungseinrichtungen des Landes. Über sie wurden schon mehrere Male in lokalen und internationalen Publikationseinrichtungen Nachrichten gesendet.

Sie arbeitet als eine internationale Vorschule mit weltweit anerkannten Systemen und erzieht Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit in deutscher und englischer Sprache in Istanbul. Unsere Schüler werden unabhängig von ihrer Altersgruppe bereits  in jungen Jahren mit einem natürlichen internationalen Umfeld bekannt gemacht.

In allen Tageskursen wird in deutscher und englischer Sprache gearbeitet. In unseren Schulen findet zweimal wöchentlich Türkischunterricht statt. An diesen Tagen werden Englisch- und Deutschunterricht ebenfalls erteilt.

Der Englischunterricht wurde dem europäischen Sprachenportfolio(*) angepasst. Erzielt wird, dass die Schüler die Ebene (A1-A2-B1) nach den Werten globaler Ebene (Global Scale) erreichen. (Bei Erwachsenen bedeutet dies eine Stufe, die das selbständige Leben in einem fremden Land ermöglicht.) Bei unseren Untersuchungen stellten wir fest, dass selbst ein 36 Monats-Schüler nach nur 4 Wochen schon auf der Stufe angelangt ist, sodass er über englische Grundkenntnisse verfügt. 
Für einen 72 Monats-Schüler wird als Ziel gesetzt, dass die englische Sprache die zweite Muttersprache wird. (In unseren Schulen ist Englisch kein Unterricht, sondern die tägliche Kommunikationssprache.)
(*) Das Europäische Sprachenportfolio:  Es ist ein Dokument auf globaler Ebene (Global Scale) für Sprachenlernenden, die in der Schule oder außerhalb der Schule eine Sprache lernen oder gelernt haben und deren sprachlichen und kulturellen Erfahrungen aufzeichnen und ausdrücken können. Es ist ein Bewertungssystem, welches auf dem Gemeinsamen Framework der Europäischen Sprachen (Das Common European Framework) basiert.
Unsere allgemeinen Programme werden parallel zu den Terminen und Fristen der Bildungsprogramme von fortschrittlichen europäischen, asiatischen und amerikanischen Ländern umgesetzt.

In unseren Schulen sind Kontingente für Kinder mit einem ausländischen Pass und für Kinder der türkischen Familien vorhanden.


Ausländisches Elternprofil,

 • Diplomatische Familien,

 • Ausländische Dozenten in Universitäten,

 • Leiter ausländischer Unternehmen.

 • Ausländer (Expat), die in unserem Land leben,

Türkisches Elternprofil,

 • hoch aus- und weitergebildete Personen,

 • Personen, die auf eine internationale Intellektualität Wert legen,

 • Personen, die mit dem Ausland in Verbindung stehen,

 • Personen, die davon überzeugt sind, dass ihre Kinder die ausländische Sprache in der Vorschule erlernen können.

 • Personen, die an Multinationalität glauben.

Unsere Schulen sind geschlossen auf 1000 m² Fläche gebaut und verfügen fast über alle Aktivitäten.

Unsere Schulen befinden sich in Elitebezirken in ruhiger und friedlicher Lage,

 • umgeben von großen botanischen Gärten,

 • beheiztes Hallenbad,

 • Eishalle,

 • Schach im Garten,

 • landwirtschaftliche Flächen,

 • Sommer-Restaurant,

 • Kinderdisco,

 • Vitamin Bar,

 • Fittness Raum

 • Kinosaal,

 • sind so konzipiert, wo Umgebungen eines Theatersaals geschaffen werden können.

In unseren Schulen werden Dienstleistungen 12 Monate lang im Jahr ununterbrochen   angeboten. Zwischen dem 01. Juli und dem 01. September stehen sie als  Feriendorf für Sommercamp zur Verfügung

EUROSUN EXCLUSIVE INTERNATIONAL ENGLISH PRESCHOOLS: Başlık
bottom of page